ELNÖKSÉG


Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

3. melléklet Hallgatói követelményrendszer10. Függelék

AZ ÓBUDAI EGYETEM

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

ALAPSZABÁLYA4.

AZ OE HÖK RÉSZÖNKORMÁNYZATAIRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18. §

A Részönkormányzat elnöksége

(1) A részönkormányzat elnöksége a KGY ülések közötti időszakban a KGY döntéshozatali jogával rendelkezik, kivéve a kizárólagos jogköröket. Döntéseiről a következő KGY-en beszámol. A KGY-nek lehetősége van ezen döntéseket szavazás útján semmisnek nyilvánítani és új határozatot hozni.

(2) Az elnökség tagjai a részönkormányzat elnöke, és alelnökei.

(3) Hatásköreit testületileg gyakorolja.

(4) Előkészíti a KGY anyagát, valamint beszámol az ülések közötti munkájáról. A gyűlés számára mások által készített előterjesztéseket előzetesen véleményezi, valamint tanácsadó és véleményező testületként a KHÖK elnök munkáját segíti.

(5) A KHÖK elnökségének feladata a KHÖK-öt érintő azon döntések meghozatala, mely feladatokat a KGY az elnökség hatáskörébe utal.

(6) Minden elnökségi tag köteles a KHÖK céljainak megvalósításában részt venni az ill. KGY döntései, megbeszélései alapján.

(7) Minden év októberi KGY-én eleget kell tennie a rendes éves beszámolási kötelezettségének.

(8) Az KHÖK alelnökeinek és elnökségi tagjainak beszámolási kötelezettségük van a KHÖK elnökének az elnökségi üléseken.

(9) A KHÖK elnökségét az éves tisztújító KGY egy évre választja minden tanév novemberi gyűlésén, az új elnökség mandátuma január 1-től érvényes.

(10) Elnökségi taggá az a hallgató választható, aki a Kar beiratkozott hallgatója, és a HÖK tisztségviselője.

(11) Feladatai ellátásának segítésére bizottságot hozhat létre saját tagjaiból, melynek munkájába tanácskozási joggal külső személyeket is bevonhat.

(12) Az elnökségi ülést a KHÖK elnöke hívja össze havonta legalább 2 alkalommal.

forrás: OE HÖK ALAPSZABÁLYZAT

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti